Kontakt oss hvis du vil diskutere potensielle løsninger

Hvilken situasjon gjelder for deg? Se vår veiviser

Vi har i lang tid prøvd å tolke de nye endringene i innleieloven. Etter flere samtaler med konsulenter i nettverket vårt omkring endringer i innleieloven, har vi hatt mange interessante og kreative diskusjoner rundt mulige re-organiseringer og potensielle løsninger.

“Blir jeg godkjent i registeret hvis jeg ansetter min partner eller barn i AS-et mitt på en delttidsstilling eller nulltimerskontrakt? Er jeg unntatt lovendringen ettersom jeg er en spesialist?”. Nå har Arbeidstilsynet kommet ut med en presisering på disse spørsmålene med flere. Vi tar for oss noen sentrale spørsmål under.

Kontakt oss FAQ Witted sine løsninger

§ 1 - 8, første ledd (...) Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Som en del av forarbeidene til Arbeidsmiljøloven (AML) er det laget en momentliste / syvpunktsliste som skal bidra til å vurdere hvor grensen går mellom oppdragsgiver og arbeidsgiver. Loven tar utgangspunkt i et ansettelsesforhold, med mindre du tydelig svarer “nei” på største delen av spørsmålene under. Det er opp til selskapene å bevise overfor eventuelle tilsyn dersom det skal være et oppdragsforhold.

Personlig disposisjon forstås som at du ikke selv bestemmer arbeidstid, men at slike rammer blir bestemt av oppdragsgiver.

"Underordne deg" kan forstås som at det er kunden eller oppdragsgiver som styrer prosjektet og fremgsmetode. Du står dermed ikke helt fritt til å styre arbeidsdagen selv.

Dette kan forstås som at du jobber helt eller delvis (hybrid) fra oppdragsgivers lokaler med lånt utstyr som for eksempel jobb-PC. Videre kan du ikke fritt disponere kunders ressurser.

Dette kan forstår som at det er oppdragsgiver, og ikke deg personlig, som står økonomisk ansvarlig for resultater. Du bærer ikke risiko på egne skuldre.

Dette kan forstås som en transaksjon. Du arbeider i bytte mot at du mottar lønn eller annen godtgjørelse.

Dette kan forstås som at forholdet ikke er en engangshendelse, men at forholdet er gjentakende og gjenspeiler en form for forutsigbarhet. Varighet i oppdragsforholdet vil være av relevans.

Dersom du har én oppdragsgiver av gangen, vil dette som regel tale for et ansettelsesforhold.

*Svaret på dette spørsmålet vektlegges tyngre enn andre spørsmål


Flytdiagrammet illustrerer reguleringer i henhold til Arbeidsmiljøloven § 1-8 og fordeler seg i to hovedkategorier: Oppdragsforhold og Ansettelsesforhold. Under Oppdragsforhold, identifiseres Tjenesteleverandør/Enterprise, som videre leder til Produksjonsbedrift og oppfyller spesifikke krav: ikke mer enn 50% av de ansatte kan være innleid og det skal alltid være minst tre personer, virksomheten skal ikke ha som hovedformål å drive utleie, og det skal være en regulært avtalt med tilsvarende i bedriften som driver innleie. Disse kravene er ikke uttømmende.

I kategorien Ansettelsesforhold, finner vi Innleie, som skiller seg i Produksjonsbedrift og Godkjent bemanningsforetak, begge med egne krav. For produksjonsbedrifter under innleie, må det være mer enn én person, og det kreves dokumentasjon på likebehandling, lønn og arbeidsvilkår, yrkeskadeforsikring, og vernedokumentasjon. Denne listen er heller ikke uttømmende. Alternativet til innleie er Fast ansettelse.

Videre inkluderer diagrammet Spesialisttjenestekravet i henhold til AML, Forskrift om innleie fra bemanningsforetak, Kap. 3, § 3 b), som beskriver innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse for å utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i kort avgrensede prosjekter. Det presiseres at innleide konsulenter kan komme fra både produksjonsbedrifter eller et godkjent bemanningsforetak, og de må oppfylle de overnevnte krav.

Nederst på diagrammet er det en logo som representerer WITTED megacorp med en karakteristisk 'W' som en del av et emblem med vinger.