Blog

Etterspurt IT-kompetanse i Norge Q2 2023

I starten av Q2 2023 opplevde vi at mange selskaper fortsatt var avventende med å igangsette og fortsette sine utviklingsprosjekter. Det er imidlertid med glede vi observerer at det har vært en gradvis økning i aktivitet utover i perioden. Dette har ført til en markant økning i etterspørsel etter våre konsulent- og rekrutteringstjenester.

En spesielt interessant trend vi har observert er et økt behov for prosjektledere og designere, roller som ble satt på sidelinjen i begynnelsen av året. Dette kan tyde på at prosjekter fra fjoråret, som ble satt på pause, nå gjenopptas. På bakgrunn av dette kan man stille seg spørsmålet: Er dette et resultat av den økonomiske situasjonen til norske selskaper, eller er det en mangel på langsiktige utviklingsplaner? En start-stopp-tilnærmingen til digital utvikling er ikke en bærekraftig løsning, vi tror selskapene som vil dominere teknologisektoren i fremtiden, er de som tør å fokusere på langsiktig digital utvikling.

Etterspurt IT-kompetanse i Norge

Her ser vi på etterspørsel etter IT-kompetanse i det norske markedet sammenlignet med tallene fra Q2 2022.

Stillinger

Markedet er i rask endring, og dette påvirker direkte etterspørselen etter spesialisert ekspertise. I takt med denne utviklingen, merker vi en økende etterspørsel etter strategiske nøkkelroller, som er essensielle for å lede og navigere selskapets digitale vekst i det raskt skiftende teknologilandskapet. En tydelig trend er en økning i rekrutteringsoppdrag knyttet til lederroller innen teknologi, som CTO og CIO. Dette understreker viktigheten av et sterkt teknologisk lederskap i et raskt skiftende marked.

Prosjekter

Kvartalet startet med en nedgang i nye utviklingsprosjekter i både april (-50%) og mai (-21%). Dette førte til at kvartalet samlet sett hadde en nedgang på 16% sammenlignet med samme periode i fjor. Imidlertid snudde trenden utover kvartalet, med en gradvis økning i aktivitet som resulterte i en oppgang på 20% i juni. Nærmere analyse av tallene viser at veksten i hovedsak skyldes økt etterspørsel fra privat sektor, som hadde en økning på 33% i sammenlignet med juni i fjor. Denne positive trenden tyder på at norske selskaper nå har en økende vilje til å investere i nye utviklingsprosjekter, og at den litt avventende situasjonen er i ferd med å ta slutt.

Teknologi

I løpet av dette kvartalet har det vært størst etterspørsel etter Kubernetes, Java, React og Azure. Når det gjelder teknologier i vekst, har vi sett en økning i etterspørselen etter kompetanse innen .NET, SQL, Spring og DevOps.

Roller

I løpet av dette kvartalet har det vært størst etterspørsel etter designere, fullstack- og backend-utviklere, samt prosjektledere. Vi har også registrert en betydelig økning i behovet for Systems Engineers og Service Designere. Disse trendene gir oss en pekepinn om hvilke ferdigheter som er mest etterspurte i det nåværende markedet og i tiden fremover.

Språk

I løpet av dette kvartalet ser vi en tydelig preferanse for norskspråklige konsulenter blant våre kunder. Dette er en endring fra forrige kvartal, der 20% av konsulentene som gikk videre til prosjekt var engelskspråklige. Dette kan ha en sammenheng med at det er større konkurranse om prosjektene og at selskapene har større valgmuligheter.

Onsite vs. remote

Vi ser en økende preferanse for fysisk tilstede, sammenlignet med tidligere perioder. Tilnærmet alle våre kunder stiller krav til at konsulentene kan være fysisk tilstede på arbeidsplassen. Denne utviklingen viser at fysisk tilstedeværelse fortsatt er en viktig faktor for valg av konsulenter i det norske markedet.

Bransjer

I dette kvartalet har vi observert størst etterspørsel fra sektorene offentlig administrasjon, transport, energi, samt bank og finans. På den andre siden opplever vi størst vekst innen telecom, energi og transport. Disse innsiktene gir oss en pekepinn på de hvilke bransjer som er mest aktive for øyeblikket.

Oppsummering

Andre kvartal startet med en avventende holdning blant selskaper for å gjenoppta utviklingsprosjekter, men viste en positiv økning i aktivitet etterhvert. Dette økte etterspørselen etter våre konsulent- og rekrutteringstjenester, spesielt innen prosjektledelse og design. På tross av en nedgang i nye utviklingsprosjekter tidlig i kvartalet, så vi en oppgang på 20% i juni, med privat sektor som hoveddriver.

Når det gjelder etterspurt IT-kompetanse, ser vi en økning i behovet for strategiske nøkkelroller som CTO og CIO, og teknologisk kompetanse som Kubernetes, Java, og Azure. Fullstack- og backend-utviklere, samt prosjektledere, er også høyt etterspurt.

Våre kunder har i dette kvartalet vist en klar preferanse for norskspråklige konsulenter, og nesten alle krever fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Størst etterspørsel kommer fra sektorene offentlig administrasjon, transport, energi, bank og finans, mens mest vekst blir sett innen telecom, energi og transport. Denne innsikten gir oss verdifull informasjon om markedstrendene i det nåværende landskapet.

Oversikt over den Nordiske IT-bransjen

I Witted samler vi inn inn data fra det nordiske IT-konsulentmarkedet og analyserer hvordan selskapene i bransjen gjør det. Vi undersøker selskapenes suksess gjennom antall ansatte, og bruker åpne kilder til å samle inn informasjonen. Vær oppmerksom på at dataene kun er veiledende og kan ha unøyaktigheter på grunn av begrensningene i tilgjengelige offentlige data og våre estimeringsmetoder.