Open projects

Backend Java developers to Brønnøysundregistrene

Oppstart: Innenfor perioden 11.4. – 1.6.2023
Varighet: 31.12.2023 Med opsjon på forlengelse
Lokasjon: Oslo/Remote
Språk: Norsk

Brønnøysundregistrene ønsker å anskaffe 6 backendutviklere til tre ulike prosjekt.

Oppdragets overordnede formål:
Hensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til backendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene.

Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå med funksjonalitet for innrapportering og tilgjengeliggjøring for virksomheter med juridisk person (virksomheter) som eier, for selskaper på børs og for stiftelser. I tillegg skal det utvikles funksjonalitet for innrapportering av feil i registeret, for pålegg om retting og for innkreving av tvangsmulkt. Til slutt skal det norske registeret ila 2024 kobles på andre tilsvarende registre i EU/EØS-området.

Prosjekt BRsys er i gang med å modernisere noen av BRs mest sentrale registre, slik som Løsøreregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. De nye og moderniserte registertjenestene bygges på en ny registerplattform som er etablert, og er også drivere for videreutvikling og beriking av plattformen. Videreutvikling av registerplattformen vil være sentralt i dette oppdraget. Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. BVR vil også bidra til å utvide registerplattformen.

Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av fag-ressurser og utviklere fra Brønnøysundregistrene og konsulenter fra andre leverandører.

Arbeidsoppgaver:
I prosjekt Reelle rettighetshavere vil konsulentene hovedsakelig arbeide med utvikling av automatisert saksbehandlingsapplikasjon for kontroll og registrering.
I prosjekt BRsys vil konsulentene i hovedsak arbeide med forvaltning og videreutvikling av registerplattformen som består av flere fellestjenester (fellesmoduler) for registerapplikasjonene som den støtter.
I prosjekt Brukervennlige registertjenester vil konsulentene i hovedsak arbeide med APIer for innrapportering, herunder kontroll av innsendingsklar informasjon ved hjelp av regelmotor, og med APIer med tilgjengeliggjøring av informasjon fra de ulike registrene som blir realisert på ny registerplattform.

Kompetansekrav:

Generelt:
3 års relevant høyere utdanning.
Relevant dokumentert erfaring fra arbeid som backend basert på Java/JEE.
Relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, tjenesteorientert arkitektur, komponentbasert utvikling, modellering, programmering, teknisk testing, optimalisering og feilsøking.
Relevant kompetanse på smidig systemutviklingsmetodikk og testdrevet utvikling, deriblant kompetanse på verktøy for kontinuerlig integrasjon og leveranse/utrulling (CI/CD), bygging, automatisert enhetstesting og funksjonell testing, kodegjennomgang, ytelsestesting, versjonsstyring og dokumentasjon.
Erfaring med verktøy innen utvikling/bygg/deploy som fortrinnsvis IntelliJ, Jira, Bitbucket, Jenkins, Maven, Gradle, GIT, Tekton
Erfaring med utvikling av løsninger på PaaS-plattform med bruk av Docker, kubernetes/Openshift

Backend:
God erfaring med utvikling av mikrotjenester og bruk av rammeverk som Spring Boot, eller tilsvarende.
God erfaring med følgende plattformkomponenter: PostgreSQL, ElasticSearch, AMQ, Kafka, JMS
Erfaring med følgende teknologier/verktøy: Gluster Storage, AMQ, Prometheus, Grafana, Ansible, Jenkins, Nexus, Keycloak

Startdato:
Konsulentene må kunne starte innenfor perioden 11.4 – 1.6.2023

Arbeidssted:
Brønnøysundregistrene kan være fleksibel når det gjelder arbeidssted og tilstedeværelse i Brønnøysund. Vi åpner for at arbeidssted kan være konsulentens eget arbeidssted, eller i Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo (Grev Wedels plass 9). Etter avtale kan også hjemmekontor benyttes.

Reiser til Brønnøysund:
I forbindelse med onboarding og opplæring vil det være behov for at konsulenten er i Brønnøysund 3 - 4 dager pr. uke de første 2 - 4 ukene. Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 8 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden à 4 dager. Hvis avtalen blir forlenget, estimerer vi at det vil bli behov for ytterligere 6-12 reiser à 3-4 dager pr kalenderår.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.