Open projects

Project Manager for FHI

Start: ASAP
Varighet: 6 mnd med opsjon 6 + 6
Omfang: 100%
Lokasjon: Bergen med mulighet til remote arbeid en dag i uken etter avtale.


Folkehelseinstituttet (FHI) er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, og rusmiddelforskning. Folkehelseinstituttet er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Vår visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.
Vi samarbeider med Norsk Helsenett som er vår IT-driftsleverandør, med Direktoratet for e-helse som bidrar til nasjonal styring, standarder og nasjonale løsninger på e-helseområdet, med Helsedirektoratet, helseforetak og kommuner på smittevernområdet og med universiteter og høyskoler på forskningsområdet. Vi har en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, og store samtykkebaserte helseundersøkelser som brukes for å fremskaffe kunnskap for bedre helse. Vi utvikler en del digitale produkter selv for å støtte særegne behov knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Andre behov dekker vi gjennom anskaffelse av produkter som vi tilpasser eller gjennom tjenestekjøp fra leverandører utenfor FHI. I alt vårt arbeid ivaretar vi strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern og har høyt fokus på brukervennlighet.

Konseptfasen er startet, og FHI har behov for en prosjektleder i 100% stiling som kan lede og ferdigstille konseptfasen.
Funn og innsikt fra gjennomført og pågående kartleggingsarbeid vil ligge til grunn for videre arbeid. Konsulenten vil besvare følgende spørsmål:
- Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?  
- Hvilke tiltak/alternativer er relevante?
- Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?  
- Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?  
- Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?  
- Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?  

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:
- Lede og ferdigstille konseptfasen
- Utarbeide og beskrive alternative konsepter
- Utarbeide prosjektforslag og faseplan for planleggingsfasen i samarbeid med prosjekteier, fag- og IT enheter
- Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektet
Konsulenten vil rapportere til prosjekteier og programleder.

Absolutte krav:
- Konsulenten må ha kompetanse og minst 3 års erfaring innen prosjekt-, prosessledelse og smidige metoder 
- Konsulenten må ha erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak 
- Konsulenten må være god til å strukturere og dokumentere resultater 
- Konsulenten må ha gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper 
- Konsulenten må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
- Konsulenten må ha erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser
- Konsulenten må ha erfaring fra offentligsektor

Evalueringskrav:
- Konsulenten bør ha relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag
- Konsulenten bør ha relevant formell kompetanse (utdannelse, kurs og sertifiseringer)
- Konsulenten bør ha erfaring fra prosjekter hvor samarbeid med flere interessenter og faggrupper har vært sentralt.
- Konsulenten bør ha erfaring med konseptutredninger og konseptbeskrivelser
- Konsulenten bør ha god kjennskap til Folkehelseinstituttets ansvarsområder

Ta kontakt med Ingrid på ingrid.braathen@witted.com for mer informasjon!

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.