Open projects

Process Manager - Brønnøysundregistrene

Start: 12.09.2022
Enddate: 12.09.2023
Location: Remote
Allocation: 100%
Language: Norwegian
Our deadline: 19.09.2022, 10:00

Vi har behov for en prosessleder med gode kommunikasjonskunnskaper skriftlig og muntlig og dokumentert erfaring fra endrings og/eller utviklingsprosjekter, samt erfaring med produktteam.

Brønnøysundregistrene har undertegnet en samarbeidsavtale med Politidirektoratet om utvikling av ny digital våpenforvaltning. Løsningen vil bestå av et nasjonalt digitalt våpenregister og en digitalisert våpenforvaltning.

Brønnøysundregistrene skal utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister. Innholdet i det gamle registeret migreres til BR så snart det er mulig.

Nytt våpenregister skal:
•Være brukervennlig
•Ha mulighet for å ta ut nødvendig statistikk
•Være digitalt integrert mot saksbehandlingsløsning
•Være integrert mot de av politiets operative systemer som POD bestemmer

Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av registeret.

Brønnøysundregistrene skal starte opp et prosjekt som heter digital selskapsetablering. Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for realisering av en sammenhengende tjeneste for den generiske delen av etablererfasen i livshendelsen "starte og drive en bedrift" for aksjeselskap med kontantinnskudd og enkeltpersonforetak.

Løsning for våpensøknad og behandling av denne skal utvikles av politiet selv. Øvrige forretningsprosesser i den nye digitale våpenforvaltningen skal utvikles av Brønnøysundregistrene.

Det legges opp til et nært samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Politidirektoratet og Politiets IKT-tjeneste i hele utviklingsløpet.

Vi har derfor behov for en prosessdriver som kan understøtte vårt arbeid med å utvikle en ny digital våpenforvaltning.

Arbeidsoppgaver (ikke uttømmende):

Som prosessleder får konsulenten følgende ansvarsområder:
•Teamleder/scrumleder for produktteam våpen
•Være bindeledd mellom teamene hos politiet og i Brønnøysundregistrene.
•Fasilitere møteplasser og dialog med større interessenter og grupper av interessenter
•Bistå med utforming og oppfølging av dokumentasjon, planer etc.
•Støtte i forbindelse med møter, workshops, arrangementer etc.
•Sikre leveranser, arbeidsplaner, følge dette opp og rapportere

Reisevirksomhet
Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 12 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden på 12 måneder og tilsvarende antall reiser i opsjonsperioden på maksimalt 12 måneder (hvis denne blir utløst).

Hver reise vil omfatte 4-5 dagers opphold.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.