Open projects

BI Developers - Health Register

Start: 01.09.2022
Enddate: 31.08.2023
Location: Remote
Allocation: 100% x4
Language: Norwegian

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største.

Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging, og for styring av tjenestene.

Registrenes nytteverdi skal økes ved mer oppdaterte, komplette og korrekte registerdata, med automatiserte prosesser for dataflyt, publisering og bruk for alle målgrupper. Datavarehusløsningen skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en mest mulig effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper. Arbeidet skal blant annet resultere i løsninger som understøtter retting, videreutvikling og nyutvikling av løsninger basert på data fra NPR og KPR.

KRAV TIL KOMPETANSE

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra inntil 4 BI-utviklere. Det er ønskelig å inngå avtale med inntil 4 konsulenter i inntil 100% stilling hver. Det åpnes for å inngå avtale med flere leverandører. Konsulentene vil bli knyttet til vårt datavarehusteam, som har ansvar for utvikling og drift av våre analyseløsninger. Det er behov for at konsulentene kan bistå i arbeidet med datamodellering og løsningsarkitektur og tilbudte konsulenter må ha et ønske om å jobbe i pågående prosjekter. Det er ønskelig med selvgående og løsningsorienterte konsulenter med relevant arbeidserfaring.

Vi har stort fokus på sikkerhet og tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet og brukeropplevelse. Det er forventet at konsulenter hos oss både er bidragsytere og pådrivere for disse prosessene. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper, og tilbudte konsulent(er) må ha dokumentert kompetanse på dette området. Det er nødvendig med bred erfaring rundt datamodellering, og en fordel med kompetanse på data vault 2.0. Tilbudte konsulenter må vise til erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS som er sentrale verktøy for vår løsning i dag. Vi ber om at erfaring som BI-utvikler oppgis, og vi vil foretrekke konsulenter med mer enn 2 års erfaring rundt BI-arbeid.

Absolutte krav
•Tilbudte konsulent(er) skal ha erfaring med Kimballs prinsipper og metode
•Tilbudte konsulent(er) skal ha erfaring med datamodellering og hvordan det utføres.
•Tilbudte konsulent(er) skal ha minimum to års dokumentert erfaring med avansert bruk av SQL.
•Tilbudte konsulent(er) skal ha minimum to års erfaring med BI-utvikling.
•Tilbudte konsulent(er) skal ha minimum to års erfaring med MS SQL Server og tilhørende tjenester som (SSIS, SSAS, SSRS).
•Tilbudte konsulent(er) skal ha skal ha erfaring med løsningsarkitektur.
•Tilbudte konsulent(er) skal ha erfaring med bruk av Azure SQL-database.
•Tilbudte konsulent(er) må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Evalueringskrav
•Tilbudte konsulent(er) bør ha relevant høyere utdanning og/eller relevant erfaring.
•Tilbudte konsulent(er)s erfaring med BI-utvikling ut over minimumskravet vil telle positivt.
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med metodikken data vault 2.0
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med helsedata
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med visual studio
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med R eller liknende verktøy
•Tilbudte konsulent(er) bør ha erfaring med informasjonssikkerhet

Oppdraget/leveransen/bistanden skal utføres i: Til denne anskaffelsen åpnes det for tilbud fra hele landet, som innebærer at arbeidet kan utføres remote. Det forutsettes imidlertid at reiser til Trondheim hvor avd. helseregistre har tilholdssted, må påregnes. Reise og opphold er ikke kostnader som kunden dekker og må betales av leverandør.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.