Open projects

UX Designer - Brønnøysundregistrene

Start: 12.09.2022
Enddate: 12.09.2023
Location: Remote
Allocation: 70-100%
Language: Norwegian
Our deadline: 19.08.2022, 10:00

UX-designeren skal bistå Brønnøysundregistrenes produktteam i arbeidet med å utvikle en ny digital våpenforvaltning for politiet. I løsningen vil det være flere utfordringer knyttet til design for gode brukeropplevelser for flere ulike brukergrupper.

Brønnøysundregistrene har undertegnet en samarbeidsavtale med politidirektoratet (POD) om utvikling av ny digital våpenforvaltning. Løsningen vil bestå av et nasjonalt digitalt våpenregister og en digitalisert våpenforvaltning.

Brønnøysundregistrene skal utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister. Innholdet i det gamle registeret migreres til BR så snart det er mulig.

Nytt våpenregister skal:
•Være brukervennlig
•Ha mulighet for å ta ut nødvendig statistikk
•Være digitalt integrert mot saksbehandlingsløsning
•Være integrert mot de av politiets operative systemer som POD bestemmer

Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av registeret.

Løsning for våpensøknad og behandling av denne skal utvikles av politiet selv. Øvrige forretningsprosesser i den nye digitale våpenforvaltningen skal utvikles av Brønnøysundregistrene.

Det legges opp til et nært samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, POD og Politiets IKT-tjeneste i hele utviklingsløpet.

Ønsket kompetanse
•Minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet, eller relevant erfaring (senior konsulent-nivå).
•God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
•God kompetanse og erfaring innen utforming/design av digitale brukergrensesnitt generelt samt å utforme løsninger tilpasset til ulike skjermstørrelser, gjerne fra prosjekter i offentlig forvaltning.
•God kjennskap til muligheter og begrensninger som ligger i moderne rammeverk og teknologier for utvikling av frontend-løsninger og bruk av designsystem. Graden av kjennskap til området beskrives.
•God erfaring innen arbeidsprosesser og strategier for å sikre god brukskvalitet og brukeropplevelse i digitale brukergrensesnitt og hvordan man kan oppnå et godt samspill mellom utviklere, brukskvalitetsressurser og andre fagressurser og interessenter i et smidig utviklingsløp.
•God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
•Erfaring med bruk av design- og visualiseringsverktøy som for eksempel Figma.
•God kunnskap og i det å planlegge og gjennomføre både enkle og mer omfattende brukertester, samt det å analysere og planlegge tiltak etter brukertester.
•Meget god erfaring innen UX- / tjenestedesign fra alle fasene i utviklingsprosessen; for eksempel innsiktsarbeid, interessentoppføling, prototyping, testing og dialog med utviklere.
•God kjennskap til Universell utforming, WAD/WCAG 2.1 og andre konvensjoner og beste-praksis knyttet til tilgjengelighet i brukergrensesnitt.

Reisevirksomhet
Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for 1 reise til Brønnøysund hver måned i avtaleperioden (12 måneder) og tilsvarende 1 reise pr. måned i opsjonsperiodene (6+6 måneder) hvis disse blir utløst. Hver reise vil omfatte ca. 4 dagers opphold.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.