Open projects

Test developer - Test automation

Start: 01.09.2022
Enddate: 01.09.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testutvikler – testautomatisering. Konsulenten skal ivareta testutvikling rettet mot testautomatisering. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse.

Tilbudte ressurs har også ansvar for å legge til rette for, og delta i aktiviteter i utviklingsteam knyttet til testautomatisering, testdesign, testutvikling og teknisk testing. Ressursen skal også være med på utvikling og bruk av metodikk for testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet og ev. andre, relaterte utviklingsprosjekter eller satsinger ved Brønnøysundregistrene.

Bistanden omfatter følgende ytelser:
• Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester)
• Bistå systemutviklere med planlegging, forberedelse og gjennomføring av enhetstester og enhetsintegrasjonstester i scrumteam
• Rapportere testresultater til scrummaster og utviklere i scrumteam
• Bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
• Designe effektiv pipeline for Continuous Integration og Continuous Delivery (knyttet til testing)
• Være ansvarlig for egen kvalitet, delta i granskinger og revisjoner
• Tilbudt ressurs vil inngå som en av flere interne og eksterne test-ressurser i prosjektet. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne.

Kvalifikasjoner:
• Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med etablering av rammeverk for testautomatisering (backend og frontend).
• Tilbudt ressurs har dokumentert lengre erfaring i bruk av Programmeringsspråk (Java, JavaScript).
• Tilbudt ressurs har dyp forståelse av forskjellige testautomatiseringsmetoder (keyword-driven, behovsdrevet utvikling (BDD) og testdrevet utvikling (TDD), hybrid).
• Tilbudt ressurs har god kjennskap til kontinuerlig bygg (CI/CD) og ende-til-ende tester.
• Tilbudt ressurs har god kjennskap av RESTful webtjenester.
• Tilbudt ressurs har god kjennskap av API testing
• Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med DevOps, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser.
• Tilbudt ressurs har bakgrunn som utvikler med kunnskap om testautomatisering.
• Tilbudt personell har minst 3 års dokumentert erfaring innen testautomatisering av funksjonelle og ikke funksjonelle tester.
• Tilbudt personell har minst 3 års dokumentert erfaring med verktøy innen testautomatisering som fortrinnsvis Cucumber, JUnit, Selenium, WebdriverIO.
• Tilbudt personell har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
• Tilbudt personell har minimum 5 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet e.l.)
• Konsulenten må kunne sikkerhetklarest - BEGRENSET.

Arbeidssted:
Det er ønskelig at konsulenten arbeider i Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo (Grev Wedels plass / Skippergata) minimum 4 dager per uke. Ut over dette, dvs. 1 dag per uke, vil vi akseptere arbeid fra hjemmekontor / konsulentens kontorsted. Vi vil også se på muligheter for fleksibilitet ved spesielle behov. Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt ca. 10 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden og ca. 10 reiser per år i opsjonsperiodene (hvis disse blir utløst), dvs. totalt 30 reiser. Hver reise vil omfatte 3-4 dagers opphold i Brønnøysund.

Det er ønskelig at konsulenten kan starte bistanden innenfor perioden 01.09.2022 - 01.10.2022. Bistanden skal løpe fra oppstartdato og i 1 år, med mulighet for Kunden til å forlenge avtalen med inntil 6 måneder om gangen i totalt 24 måneder. Dvs. at varigheten på avtalen totalt vil kunne bli 3 år.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.